🏠 Domov » Podpora » Vyššie harmonické

Vyššie harmonické

Bloková schéma zdroja UPS dvojitej konverzie

Lineárna a nelineárna záťaž

Záťaž je lineárna, keď je medzi napätím a prúdom lineárny vzťah (lineárna diferenciálna rovnica s konštantnými koeficientmi). Inými slovami, lineárna záťaž odoberá sínusový prúd, ak je napájaná sínusovým napätím: tento prúd môže byť posunutý voči napätiu o uhol j . Pokiaľ nie je vzťah medzi napätím a prúdom lineárny, hovoríme o nelineárnej záťaži. Nelineárna záťaž odoberá nesínusový prúd a teda harmonické prúdy aj v prípade, keď je napájaná čisto sínusovým prúdom. (viď obr.1 )

Obr. 1: prúd odoberaný nelineárnou záťažou

Harmonické skreslenie napätia a prúdu

Nelineárna záťaž generuje v jej napájacích obvodoch harmonické úbytky napätia. Záťaž s odoberaným neharmonickým prúdom má na svojich svorkách vždy neharmonické napájacie napätie, ktoré je charakterizované koeficientom harmonického skreslenia:

kde Zn je impedancia zdroja harmonickej n a In je efektívna hodnota prúdu vyššej harmonickej n.

Čím je väčšia nelinearita záťaže, tým je vyššie skreslenie napájacieho napätia a teda vyšší obsah harmonických prúdov. Koeficient harmonického skreslenia prúdu je:

Pre ilustráciu charakteristík hlavných typov napájacích zdrojov uvádzame závislosti ich impedancií od frekvencie.

Obr. 2.: Závislosť výstupnej impedancie rôznych zdrojov od frekvencie

Efektívna hodnota nesínusového periodického priebehu

Použitím všeobecného vzťahu:

získavame vzťah s vyššími harmonickými:

Nedozvedeli ste sa všetko alebo máte ďalšie otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk