🏠 Domov » Služby » Meranie kvality napájania

Meranie kvality napájania

Nástroj na nájdenie chýb, zaistenie správnej prevádzky a dimenzovanie zdrojov Vašej elektrickej inštalácie.

Za pomoci našich prístrojov a špecialistov Vám ponúkame merania kvality napájania Vašich sietí, založené na normách STN EN 50160 a STN EN 61000-4-30. Norma STN EN 61000-4-30 popisuje, ako má meracie zariadenie zaznamenávať a zapisovať dáta do internej pamäte.

Napríklad pre meranie vyšších harmonických zaznamenávame 10 periód. Norma STN EN 50160 definuje kvalitu napätia dodávané energetickými závodmi. Za pomoci monitorovania systému nami používanými prístrojmi v zmysle tejto normy sú nami vykonávané merania realizované rýchlo a komplexne.

Samotné merania

Profesionálne merania, ktoré Vám dodáme sú určené pre aplikácie v priemysle, zdravotníctve, finančných inštitúciách a bankách, serverovniach a vo všetkých sieťach, kde je kvalita napájania kritická.
Za pomoci univerzálnosti, automatických funkcií meraní a zaznamenávania sú naše merania ideálnymi pre nájdenie porúch v trojfázových systémoch.
Meraniami pokrývame ucelený balík služieb od jednoduchého hľadania poruchy až po komplexné analýzy všetkých potrebných meraní vyžadovaných súčasnými modernými užívateľmi za prijateľné ceny.

Hľadanie porúch a ich korekcia v trojfázových elektrických sieťach

Každodenným problémom elektrických sietí sú ich poruchy, ktoré vznikajú či na vysoko napäťovom vedení ale aj vo vlastných firemných distribučných sieťach.

Častou a každodennou príčinou porúch napájania sú:

  • prechodné javy,
  • vyššie harmonické,
  • kolísanie napätia, podpätia, kmitania (flickers),
  • nevyváženosť zaťaženia fáz,
  • a v neposlednom rade výpadky napájania.

Tieto javy sú v súčasných prevádzkarniach takmer neodvratné, trojfázové merania podľa noriem sú komplikované a nameranie všetkých vyššie uvedených porúch siete je drahé. Pre analýzu rôznych parametrov siete potrebujete osloviť niekoľko dodávateľov.

Pri meraní zaznamenávame všetky parametre elektrického systému v súlade s najnovšou normou  STM EN 61000-4-30, ako sú true RMS napätie a prúd, frekvencia, výkon, spotreba energie, nevyváženosť fáz a kmitanie (flicker). Ďalej zaznamenávame a sledujeme vyššie harmonické a udalosti, ako sú prechodné javy od 5 milisekúnd a do hodnoty 6 kV, výpadky, rýchle zmeny napätia, podpätia a rázové impulzy. Jedným meraním dokážeme zaznamenávať až 32 parametrov a prenášať ich do počítača za účelom analýz a vypracovania správ.

Tento problém riešime za pomoci meracích prístrojov. Jedným súhrnným meraním dokážeme kompletne zmerať všetky parametre určujúce kvalitu elektrickej siete.

Časté a každodenné príčiny porúch napájania

Nevyváženosť zaťaženia fáz

Prechodné javy

Kolísanie napätia alebo podpätia

Vyššie harmonické

Kolísanie intenzity kmitania (flickers)

Výpadky napájania

Audit elektrickej inštalácie

Berieme na zreteľ obmedzenia Vášho elektrického prostredia, aby sme Vám pomohli rozhodnúť sa pre najvhodnejšie riešenia ochrany napájania. Zároveň Vám podáme pomocnú ruku od jednoduchej technickej rady až po vedenie celého projektu.

Odborný odhlad u užívateľa

Dimenzovanie káblov, vstupných a výstupných istiacich prvkov, zhodnotenie elektrických rizík a štúdia správnych napäťových sústav Vám umožnia uistiť Vás o zamedzení akýchkoľvek rizík straty napájania spôsobených v dôsledku odozvy porúch aplikácií (skraty), atmosférickými poruchami a samozrejme ľudským faktorom.

Definovanie špecifikácie

Špecifikovanie požiadavky na požadovanú dobu zálohovania, typ a životnosť batérie, konfiguráciu systémov ochrany rozvodov, druh a úroveň pomoci.

Pomoc pri výbere

Uvádzame výhody a nevýhody rôznych riešení, referencie konfigurácií a testy prevádzky.

Kompenzácia vyšších  harmonických

Elektrické siete sa stávajú viac a viac zaťaženými rušením vyšších harmonických, ktoré ruší elektrický napájací zdroj objektu a zvyšuje spotrebu elektrickej energie. Vyriešenie tohto problému znamená skutočné úspory investícií, nákladov spojených s údržbou a zlepšenie kvality dostupnej energie.

Jedným uceleným meraním vieme zistiť rozsah a zdroj vyšších harmonických. Následne namerané dáta analyzujeme pomocou počítača. Vypracujeme protokol z merania a navrhneme ďalší postup.

Máte záujem o tieto služby alebo doplňujúce otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk