Koeficienty harmonického skreslenia

Definícia podľa IEC (STN)

Tento parameter, zvaný tiež harmonické skreslenie alebo faktor (činiteľ) skreslenia reprezentuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických (n >= 2) k efektívnej hodnote periodického priebehu:

vzorec pre výpočet THD

Parameter predstavuje pomer efektívnych hodnôt vyšších harmonických k efektívnej hodnote

základnej harmonickej:

Poznámka: Ak je hodnota koeficientu harmonického skreslenia nízka (prevažne pri napätí), pomocou obidvoch definícií získame rovnaký výsledok.

Napríklad ak:

Potom získame pomocou definície IEC:

a pomocou definície CIGREE:

Faktor výkonu a cos fi1

Podľa IEC je faktor výkonu (celkový účinník) daný pomerom reálneho výkonu P k zdanlivému S:

Faktor výkonu (celkový účinník) nesmie byť zamieňaný s účinníkom (cos fi1), ktorý predstavuje kosínus uhlov fázových posuvov základných harmonických napätia a prúdu:

kde

P1 = reálny výkon prenášaný základnou harmonickou P1=U1*I1*cos fi1

S1 = zdanlivý výkon prenášaný základnou harmonickou S1=U1*I1

Činiteľ skreslenia n

Podľa špecifikácii v IEC 146-1-1, činiteľ skreslenia umožňuje definovať vzťah medzi celkovým účinníkom l a účinníkom základnej harmonickej cos fi1:

Kde sú napätia a prúdy čisto sínusové, koeficient skreslenia l = 1 a cos fi1 = cos fi a je rovný faktoru výkonu (celkovému účinníku).

Crest faktor (faktor výkyvu)

Definovaný podľa IEC ako pomer vrcholovej hodnoty periodického priebehu k efektívnej.