🏠 Domov » Služby » Inštalačné služby

Inštalačné služby

Dodávame jednotlivé alebo komplexné inštalačné služby, ktoré sú potrebné pri inštalácii a uvedení UPS do prevádzky.
Dodávame komplexné inštalačné služby, ktoré sú potrebné pri inštalácii a spustení UPS do prevádzky. Inštalačné služby dodávame jednotlivo alebo v rámci komplexnej dodávky.
 • Dodávka zariadení na kľúč
 • Preprava zariadení na miesto určenia
 • Uloženie UPS na miesto prevádzky a montáž
 • Pripojenie UPs do elektroinštalácie a zrevidovanie pripojenia
 • Uvedenie zariadenia do prevádzky
 • Sprevádzkovanie komunikácie
 • Vypracovanie sprievodnej dokumentácie
 • Starostlivosť o inštalovanú základňu

Ponúkané inštalačné služby

Dodávka zariadení na kľúč

Služba obsahuje všetky potrebné práce súvisiace s inštaláciou a uvedením zariadenia do prevádzky. Naši experti sú k dispozícii, aby zaistili zodpovedanie všetkých otázok ohľadne vašej elektroinštalácie a výkonového pripojenia zvolenému stupňu ochrany napájania. Vykonávame predinštalačnú prehliadku, aby sa optimalizovalo uvedenie vášho systému do prevádzky .

Zabezpečíme pokyny, ako fyzicky pripojiť UPS k napájacej sieti a dohliadneme nad priebehom elektroinštalácie. Elektrické pripojenie môže vykonať váš alebo náš elektrotechnik.

Zorganizujeme fyzické dodanie Vášho UPS. Zaistíme, že inštalácia vášho UPS spôsobí minimálne obmedzenie prevádzky vašich aplikácií. Autorizovaná osoba obhliadne miesto osadenia UPS u užívateľa a zorganizuje dodanie systému:

 • Pomôže vám pochopiť požiadavky prostredia UPS
 • Zhodnotí vhodnosť prostredia v miestnosti osadenia UPS (klimatizácia, elektrická konfigurácia UPS)
 • Zhodnotí možnosti dodania UPS (požiadavky na priechody vstupov, vhodné trasy prepravy, akceptovanie zaťaženia podlahy)
 • Zabezpečí prepravu na konečné miesto inštalácie, vyloženie, osadenie zariadenia a odstránenie obalov[/spoiler]

Preprava zariadení na miesto určenia

Zariadenie dodáme na miesto prevádzky a vyložíme. Spôsoby dodania sú rôzne, závisí to hlavne od hmotnosti a rozsahu dodávky. Dodať tovar môžeme buď vlastnou dodávkou, prípadne prepravnou spoločnosťou. Náklady kontajnerových riešení vyžadujú zvláštny spôsob prepravy.

Uloženie UPS na miesto prevádzky a montáž

Vyložené zariadenie premiestnime na miesto určenia, ukotvíme/uložíme a zrealizujeme finálnu montáž na miesto uloženia.

Pripojenie UPS do elektroinštalácie a zrevidovanie pripojenia

Zariadenie nainštalujeme, začleníme do existujúcej elektroinštalácie v súlade s pokynmi a odporúčaniami výrobcu. Inštalácia bude spĺňať všetky normy a predpisy platné v Slovenskej republike. Naši technici majú roky praxe s inštaláciou záložných systémov, riadené zavedenými procesmi pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti odberateľa. Zverením inštalácie UPS nám, sa vyhnete prípadným neskorším problémom, ktoré môžu vyplynúť z neznalosti systémov UPS. Súčasťou tejto služby je aj vyhotovenie revíznej správy.

Uvedenie zariadenia do prevádzky

Zariadenie uvedieme do prevádzky, vykonáme diagnostiku a testy zariadenia. Naši technici s detailnou znalosťou produktu, skúsenosťami a s príslušnými kalibrovanými testovacími zariadeniami sa postarajú o sprevádzkovanie vášho zariadenia so zabezpečením optimálnych prevádzkových podmienok.

Náš technik:

 • Overí správnosť pripojenia, zaznamená akékoľvek nedostatky
 • Vykoná vizuálnu obhliadku zariadenia UPS, skontroluje správnosť a mechanickú pevnosť pripojenia
 • Overí správne pripojenie výkonových vodičov
 • Overí, či označenia a požiadavky na všetky elektrické vodiče sú vyhovujúce
 • Vykoná kontrolu napájacích obvodov, správnosť zapojenia
 • Vykoná meranie napätia nabíjača batérie
 • Vykoná meranie napätia striedača
 • Vykoná kontrolu výstupného napätia a prúdu
 • Vykoná kontrolu voliteľných komunikačných prostriedkov
 • Vykoná vizuálnu prehliadku zariadenia a prídavných skríň
 • Vykoná zaškolenie obsluhy

Všetky uvedené úkony vykonávajú technici pomocou špecifických elektronických nástrojov, kalibrovaných meracích prístrojov pripojených k prenosnému počítaču. UPS nastavujeme prostredníctvom špecializovaného servisného softvéru. Súčasťou prvého zapnutia UPS je inštalácia komunikačných prepojení medzi UPS a batériou, inštalácia komunikačnej karty, sprevádzkovanie komunikácie a zaškolenie personálu. Ďalej vypracujeme protokoly o uvedení zariadenia do prevádzky.

Sprevádzkovanie komunikácie

Pomôžeme vám so začlením UPS do vášho systému merania a regulácie alebo počítačovej siete. Inštalácie softvérových produktov na zariadeniach informačných technológií alebo riadiaceho a monitorovacieho systému objektu na strane používateľa určujú požiadavky odberateľa.

Vypracovanie sprievodnej dokumentácie

K dodanému zariadeniu vypracujeme sprievodnú technickú dokumentáciu prispôsobenú miestu použitia v zmysle vyhl. MPSVaR č. 508/2009 Zz. Vypracujeme prevádzkové postupy zapnutia, vypnutia, prípadne obnovenia po núdzovom vypnutí.

Starostlivosť o inštalovanú základňu

Plynulý beh systému, ktorý bude bezstarostným jadrom vašej prevádzky je založený na našich servisných zmluvách. Ku každému zariadeniu vedieme evidenciu činností, plánujeme preventívne prehliadky a preventívne výmeny dielov s obmedzenou životnosťou. Takto predchádzame nemilým prekvapeniam, ku ktorým dochádza pri inštaláciách bez správnej miery starostlivosti.

Máte záujem o tieto služby alebo doplňujúce otázky?

Radi ich zodpovieme na tel. čísle +421 2 63532691 alebo prostredníctvom emailu: dtw@old.dtw.sk